Managing Committee

 1. Mr. Sayeed Qamar (President)
 2. Mrs. Vineeta Gupta (Vice President)
 3. Sr. Vinaya (Secretary)
 4. Mr. Manoj Sharma(Asst.Secretary)
 5. Mr. Pradeep Sharma
 6. Mr. Sanjay Jain
 7. Mr. Hari Ram Kushwaha
 8. Mr.Sanjeev Jain
 9. Mr. Vinay Kumar Sharma
 10. Mr. Rajendra Jain
 11. Mr. Raj Kishore Chaturvedi
 12. Mr. Sanjay Bhaiji
 13. Mr. Atul Kumar Jain
 14. Mr. Sanmat Jain
 15. Mr. Ajeet Jain
 16. Mr. Vimal Kumar Jain
 17. Mr.Vinod Gupta
 18. Mr. Ram Babu Sharma
 19. Mr. Ajay Jain
 20. Mr. Shikhar Chand  Jain
 21. Mr. Satyendra Tomar
 22. Mr. Mahesh Kumar Sahu
 23. Mr. Rajesh Jain
 24. Mr. Satish Ballaiya
 25. Mr. Arvind Kumar Shrivastava
 26. Mr.Hemendra  Samaiya
 27. Mr. Bhagirath Prasad
 28. Mr. Munna  Lal Gayaki
 29. Albinus Ekka